Regulamin nauczyciela

REGULAMIN  SERWISU WWW.UCZSIEZEMNA.PL
DLA NAUCZYCIELI
(dalej „Regulamin”)

Uczsiezemna.pl jest serwisem internetowym (dalej „Serwis”), który umożliwia prowadzenie w trybie on-line (zdalnie) na żywo pomiędzy użytkownikami (nauczycielem a uczniem) lekcji z wykorzystaniem obrazu i dźwięku.
Serwis udostępniany jest przez Małgorzatę Wielgus, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Wielgus, z siedzibą przy ul. Fatimskiej 50, 31-831 Kraków, NIP: 6782144821 (dalej „Operator”).
Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Operatora: kontakt@uczsiezemna.pl
adres do korespondencji: ul. Klasztorna 2b, 31-979 Kraków, tel. 12 642 16 80

§ 1
Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu przez osoby, które chcą za jego pośrednictwem organizować lekcje w charakterze nauczyciela (dalej „Nauczyciel”) dla innych użytkowników Serwisu (dalej „Uczeń”). 

 • Rejestracja w Serwisie i korzystanie z niego wymaga akceptacji Regulaminu.  

 • Operator może wskazać partnerów, z pomocą których świadczy Usługi, np. operatorów płatności internetowych, z usług których korzysta Nauczyciel. Warunki niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym wyraźnie odmiennie w umowach zawartych pomiędzy Nauczycielem a partnerami Operatora. 

 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Nauczycieli przez Operatora określa osobny dokument, tj. Polityka prywatności dostępna tutaj.

§ 2
Rejestracja Konta 

 • Rejestracji konta Nauczyciela w Serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (wymagane informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło do logowania). Po jego wypełnieniu Nauczyciel otrzymuje dostęp do konta w Serwisie (dalej „Konto”). 

 • Następnie Nauczyciel otrzymuje wiadomość e-mail w celu potwierdzenia rejestracji.

 • Po potwierdzeniu rejestracji Nauczyciel otrzymuje możliwość dodawania ogłoszeń o swojej ofercie oraz możliwość udzielania lekcji. Na etapie rejestracji lub po zalogowaniu się do Konta, Nauczyciel może podać więcej danych w swoim profilu (zdjęcie, numer telefonu do powiadomień z Serwisu, numer rachunku bankowego na który będą zlecane wypłaty), a także je edytować, przy czym w celu zmiany adresu e-mail konieczny jest kontakt z Operatorem drogą elektroniczną.

 • Konto w Serwisie jako Nauczyciel może założyć osoba posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (ukończone 13 lat). W przypadku gdy użytkownik posiada mniej niż 13 lat, wymagane jest również podanie adresu e-mail opiekuna prawnego.

 • Użytkownik zakładając Konto w Serwisie oświadcza, że: 

  • podane przy rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

  • ukończył 13 lat albo

  • jest małoletni (poniżej 13 lat), ale posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu i na prośbę Operatora prześle skan zgody albo zgodę pisemną opiekuna prawnego do Operatora zgodnie z jego wskazaniami. 

 • Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail, który jest powiązany z Kontem i stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Operatora. Adres ten  będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu e-mail, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego wysłania do Operatora informacji o jego zmianie.

 • Zabrania się podawania w toku rejestracji fałszywych danych, korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

 • Użytkownik powinien zachować w poufności wybrane przez siebie hasło do logowania w Serwisie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie hasła przez Użytkownika innym osobom. W razie utraty lub ujawnienia swojego hasła, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora. 

 • Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie jako Nauczyciel. Użytkownik może zarejestrować się jednocześnie jako Uczeń oraz jako Nauczyciel, przy czym w celu korzystania z Serwisu jednocześnie w tych dwóch trybach konieczne jest odrębne logowanie. Ponadto Nauczyciel, który chce zarejestrować się jako Uczeń, powinien dokonać w tym celu odrębnej rejestracji, akceptując odrębny regulamin dla Uczniów.

§ 3
Wymagania techniczne

W celu korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności niezbędny jest:

 • komputer z systemem Windows 8 lub  OS X 10.14 Mojave (lub nowsze), wyposażony w przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari; minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli; albo urządzenie mobilne z systemem Android 6.0 lub iOS11 (lub nowsze) z zainstalowaną przeglądarką internetową Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari;

 • głośnik i mikrofon;

 • włączona obsługa WebRTC, JavaScript i cookies;

 • dostęp do sieci Internet.  

§ 4
Korzystanie z Serwisu oraz płatności

 • Serwis stanowi platformę internetową do nauki, na której Nauczyciele udzielają lekcji Uczniom. Rolą Serwisu jest pośredniczenie w skontaktowaniu się Nauczycieli i Uczniów oraz zapewnienie narzędzia do prowadzenia lekcji on-line.

 • Operator udostępnia Nauczycielom następujące funkcjonalności Serwisu:

  • możliwość umieszczania ogłoszeń o udzielanych przez Nauczyciela lekcjach;

  • udział w lekcjach on-line, podczas których:

  • następuje łączność głosowa oraz wideo pomiędzy Nauczycielem a Uczniem;

  • uczestnicy lekcji mają dostęp do wirtualnej tablicy (dalej „Wirtualna Tablica”);

  • uczestnicy lekcji mogą pisać do siebie wiadomości na czacie.

  • widok historii lekcji, w których uczestniczył Nauczyciel wraz z przechowywaniem zapisów z wirtualnej tablicy oraz konwersacji na czacie podczas lekcji.

  • możliwość odpłatnego promowania swoich ogłoszeń w Serwisie, na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

 • Nauczyciel umieszcza w Serwisie oferty prowadzenia przez siebie lekcji, obejmujące w szczególności tematykę swoich usług i ceny (dalej „Ogłoszenie”). 

 • Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto. Nauczyciel nie może powiększać w późniejszej komunikacji z Uczniem wskazanej w ogłoszeniu ceny o należny podatek VAT, prowizję dla Serwisu oraz inne, jakiekolwiek kwoty. Cena lekcji podana przez Nauczyciela jest wiążąca w chwili gdy Nauczyciel zaakceptuje termin lekcji wybrany przez Ucznia. 

 • Od każdej płatności dokonanej przez Ucznia za przeprowadzoną przez Nauczyciela  lekcję, Serwis pobiera prowizję w wysokości 20% brutto. Po potrąceniu prowizji, środki pieniężne należne Nauczycielowi za przeprowadzoną lekcję przekazywane są na jego rachunek bankowy na każdorazowe żądanie Nauczyciela, które może złożyć, będąc zalogowanym na swoim Koncie.

 • Uczeń może przeglądać i wyszukiwać dostępne w Serwisie ogłoszenia Nauczycieli, a następnie może zgłosić chęć rezerwacji lekcji poprzez wybór terminu i wskazanie Nauczycielowi zagadnienia, które ma być tematem lekcji. 

 • W przypadku zaakceptowania przez Nauczyciela danych wprowadzonych przez Ucznia, Uczeń otrzymuje powiadomienie e-mail (ewentualnie również sms), a następnie dokonuje wyboru płatności (szybki przelew on-line lub karta płatnicza). Po dokonaniu płatności, lekcja odbywa się w ustalonym przez Użytkowników terminie (dalej „Termin Lekcji”).  

 • Nauczyciel na 15 minut przed Terminem Lekcji ma możliwość otwarcia Wirtualnej Tablicy oraz przygotowania na niej potrzebnych mu materiałów. W tym czasie Uczeń może otworzyć Wirtualną Tablicę, jednak musi czekać na Termin Lekcji, aby wejść w interakcję z Nauczycielem.

 • Faktyczne rozpoczęcie lekcji następuje jeżeli w momencie Terminu Lekcji lub maksymalnie 15 minut po nim obydwoje uczestnicy spotkają się na Wirtualnej Tablicy.

 • W przypadku nieobecności Ucznia w Terminie Lekcji (+ 15 minut), lekcja nie może już zostać rozpoczęta, ale płatność za lekcję nie jest zwracana.

 • W przypadku nieobecności Nauczyciela w Terminie Lekcji (+ 15 minut), lekcja nie może już zostać rozpoczęta. Jeżeli Uczeń był obecny w tym czasie na Wirtualnej Tablicy, płatność za lekcję ulega zwrotowi.

 • W przypadku obecności Ucznia oraz Nauczyciela w różnych momentach w ciągu 15 minut od Terminu Lekcji, ostateczną decyzja o zwrocie bądź braku zwrotu płatności za tę lekcję zostanie podjęta przez Operatora.

 • Po faktycznym rozpoczęciu lekcji warunkiem jej uznania za wykonaną jest uczestniczenie w niej przez Nauczyciela (poprzez obecność na Wirtualnej Tablicy) przez co najmniej 1/3 wykupionego czasu lekcji.

 • W przypadku anulowania lekcji, bądź w sytuacji, gdy Nauczyciel nie uczestniczył w co najmniej 1/3 czasu lekcji, następuje zwrot środków pieniężnych za daną lekcję na konto Ucznia. 

 • Uczeń ma prawo do anulowania lekcji nie później niż z 6 godzinnym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo do anulowania lekcji nie później niż z 1 godzinnym wyprzedzeniem. W powyższych wypadkach następuje zwrot środków pieniężnych za daną lekcję na konto Ucznia.

 • Nauczyciel zobowiązany jest do samodzielnego spełniania wszelkich obowiązków księgowo-podatkowych, związanych ze swoją działalnością zarobkową w postaci udzielania lekcji Uczniom.

§ 5
System ocen lekcji

 • Po zakończonej lekcji, zarówno Uczeń, jak i Nauczyciel ma prawo wystawić ocenę odbytej lekcji poprzez wypełnienie formularza w Serwisie. 

 • Wystawienie oceny przez Ucznia polega na przyznaniu od jednej do sześciu gwiazdek za każdy wskazany przez Serwis element lekcji oraz (opcjonalnie) wystawienia oceny opisowej. Oceny wystawiane przez Uczniów za lekcje są dostępne dla innych Użytkowników w ten sposób, że prezentowane są przy koncie Nauczyciela  w postaci oceny opisowej i średniej arytmetycznej ze wszystkich przyznanych ocen cząstkowych, z możliwością wyświetlenia ocen składowych.

 • Wystawienie oceny przez Nauczyciela polega na przyznaniu od jednej do sześciu gwiazdek za odbytą lekcję oraz wystawieniu oceny opisowej Ucznia. Ocena wystawiona przez Nauczyciela wysyłana jest e-mailem na adres opiekuna prawnego Ucznia (o ile został podany). Dla innych Nauczycieli oceny wystawione Uczniowi prezentowane są na liście lekcji w kolumnie uczeń, jako średnia arytmetyczna wszystkich otrzymanych przez danego ucznia ocen. Dodatkowo istnieje możliwość przejścia przez Nauczyciela do podstrony, prezentującej wszystkie oceny danego ucznia.  

 • Użytkownik nie może wystawiać ocen za inne lekcje, niż te, w których uczestniczył jako Uczeń bądź Nauczyciel. 

§ 6
Promowanie Ogłoszeń

 • Nauczyciel może odpłatnie promować swoje Ogłoszenia poprzez pozycjonowanie ich na stronie głównej Serwisu lub na liście wyników wyszukiwania. 

 • Głównym kryterium promowania Ogłoszeń jest czas ważności promocji Ogłoszenia, jednakże Operator zastrzega możliwość stosowania innych kryteriów w przypadku Ogłoszeń o takim samym czasie ważności promocji. 

 • Nauczyciel wybiera pakiet promowań Ogłoszenia, a następnie dokonuje wyboru płatności (szybki przelew on-line lub karta płatnicza). Po dokonaniu płatności Ogłoszenie jest promowane zgodnie z wybranym pakietem. Bramka płatnicza Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 28B, 30-552  przesyła potwierdzenie zakupu pakietu na wskazany adres e-mail. Potwierdzenie takie jest jedynym dowodem zapłaty. Usługa realizowana jest w dowolnym terminie wybranym przez ucznia i zaakceptowanym przez nauczyciela. 

 • Wysokość opłat za pakiety promowania wskazywana jest w cenniku, dostępnym podczas procesu zakupu pakietu.

 • Wysokość opłat za pakiety promowania może ulegać zmianie. 

 • Serwis wystawia faktury VAT, w tym celu Nauczyciel powinien przesłać stosowną prośbę na adres e-mail Serwisu, ze wskazaniem wszelkich niezbędnych danych. 

 • Operator nie odpowiada za ewentualny wzrost ilości wykupywanych u Nauczyciela lekcji (lub brak takiego wzrostu), w związku z promowaniem Ogłoszeń.  

§ 7
Prawa i obowiązki Nauczyciela

 • Nauczyciel zobowiązuje się, że będzie korzystał z Serwisu w celu własnej działalności zarobkowej (bez względu na jej formę prawną), z pominięciem jakichkolwiek celów handlowych czy komercyjnych podmiotów trzecich. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Nauczyciela do innych celów niż udzielanie lekcji (np. sprzedaż produktów fizycznych lub sprzedaż innych usług).

 • Treści przekazywane Uczniowi przez Nauczyciela podczas lekcji, a stanowiące przedmiot ochrony prawa autorskiego, mogą być wykorzystywane przez Ucznia jedynie w zakresie dozwolonego własnego użytku osobistego. Inny sposób wykorzystania treści dostępnych w Serwisie będzie możliwy wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody (odpowiedniej licencji) udzielonej przez Nauczyciela.

 • Treści udostępniane Nauczycielowi przez Ucznia powinny być wykorzystywane przez Nauczyciela wyłącznie do przeprowadzenia lekcji na rzecz tego Ucznia.

 • Nauczyciel zobowiązany jest:

  • korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu;

  • nie modyfikować i nie ingerować w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu ani w treści umieszczane w Serwisie przez innych Użytkowników, nie podejmować prób złamania zabezpieczeń technicznych Serwisu;

  • nie dostarczać  i nie przekazywać w Serwisie, w szczególności podczas lekcji oraz w wystawianych ocenach czy komentarzach, treści zabronionych, tj. obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych, propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, naruszających prawo do prywatności, niezgodnych z prawem oraz z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Takie treści mogą być usuwane przez Operatora bez uprzedniej notyfikacji;

  • nie zamieszczać w Serwisie treści lub wypowiedzi, innych niż dotyczące lekcji, a mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym;

  • dostarczać innym Użytkownikom w Serwisie wyłącznie treści, do których  Nauczyciel jest uprawniony;

  • uczestniczyć w lekcjach w sposób merytoryczny oraz uprzejmy;

  • zachować w poufności informacje pozyskane podczas lekcji – zgodnie z zasadami etyki nauczyciela.

 • Nauczyciel nie jest uprawniony do:

  • samodzielnego nagrywania lub publikowania poszczególnych lekcji lub konwersacji z innymi Użytkownikami bez uprzedniej zgody Operatora;

  • wykorzystywania danych osobowych innych Użytkowników w jakimkolwiek innym celu niż korzystanie z Serwisu zgodnie z Regulaminem. 

§ 8
Prawa i obowiązki Operatora

 • Operator podejmuje wszelkie rozsądne działania w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Serwisu, jednak nie gwarantuje pełnej ciągłości w jego działaniu. Co jakiś czas Serwis podlega pracom konserwacyjnym, o których Użytkownicy będą informowani ze stosownym wyprzedzeniem. Prace te będą w miarę możliwości przeprowadzane w nocy, tak by zminimalizować niedogodności dla Użytkowników. 

 • Operator ma prawo:

  • przejściowo, krótkotrwale zaprzestać udostępniania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu albo ze względu na działanie siły wyższej;

  • wysyłać na adres e-mail (lub numer telefonu) Użytkownika komunikaty techniczne związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz nowymi funkcjonalnościami; 

  • zablokować Konto Nauczyciela, którego działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu. 

§ 9
Odpowiedzialność Operatora

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkowników w stosunku do siebie, w tym za treści przekazywane podczas lekcji.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane z nauką Uczniów za pośrednictwem Serwisu. 

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu. 

§ 10
Reklamacje

 • Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej z działaniem Serwisu. Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane na wstępie Regulaminu.

 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłoszonych zastrzeżeń. 

 • Operator najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Operator poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie załatwienia reklamacji.  

§ 11
Procedura zgłaszania bezprawnych treści

 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz przydatność i zawartość merytoryczną treści zamieszczanych przez siebie w Serwisie, w tym podczas lekcji (dalej „Treści”). Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści, z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających Regulamin, w tym Treści naruszających dobra osobiste (np. obraźliwe lub fałszywe oceny) albo prawa własności intelektualnej Nauczyciela lub innych osób, powinien on niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Operatorem pod adresem e- mail: kontakt@uczsiezemna.pl. Operator niezwłocznie podejmie stosowne działania, celem usunięcia z Serwisu bezprawnych Treści.

 • O ile inaczej wyraźnie nie postanowiono, Użytkownikowi nie należy się  żadne wynagrodzenie z tytułu zamieszczenia Treści w Serwisie. 

 • Operator, zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono z odpowiednim stopniem prawdopodobieństwa, że są one bezprawne bądź sprzeczne z Regulaminem lub jest z nimi związana bezprawna działalność. Nauczyciel powinien mieć jednak na względzie, że Operator nie prowadzi samodzielnie uprzedniej ani bieżącej kontroli (moderacji) zamieszczanych Treści. 

 • W przypadku, gdy w wyniku zamieszczania przez Użytkownika w ramach Serwisu danej Treści, dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Operatora lub osobę trzecią. 

§ 12
Własność intelektualna

 • Operatorowi przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Serwisie, poza Treściami umieszczanymi tam przez Użytkowników. 

 • Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek utworów zawartych w Serwisie, a stanowiących przedmiot własności intelektualnej Operatora, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora jest zabroniony.

 • Umieszczając w Serwisie jakiekolwiek Treści (np. zdjęcie własne, inne zdjęcia bądź teksty) Nauczyciel oświadcza, że:

  • jest ich autorem i posiada pełnię praw autorskich do Treści, co oznacza, że w szczególności, że Treści nie zostały skopiowane z innego źródła, chyba, że Nauczyciel uprawniony jest do umieszczenia Treści w Serwisie na innej podstawie, np. w ramach dozwolonego użytku osobistego, na zasadach prawa cytatu lub posiadając stosowną licencję,

  • treść nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności praw autorskich osób trzecich,

  • udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej w tym sieci Internet, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie materiałów i treści w bazach danych – na cele udostępniania funkcjonalności Serwisu Użytkownikom. 

 • Jeżeli prawa Nauczyciela do treści, które umieścił w Serwisie zostaną naruszone przez innego Użytkownika, należy zgłosić tę sytuację Operatorowi w formie mailowej. Operator podejmie niezwłocznie kroki w celu usunięcia naruszenia.

§ 13
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych 

 • Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem ma charakter bezterminowy. 

 • Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Operatorowi umowę o świadczenie usług elektronicznych w celu zlikwidowania swojego konta w Serwisie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail do Operatora na adres: kontakt@uczsiezemna.pl.

 • Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Nauczycielowi usług elektronicznych zgodnie z art. 746 kodeksu cywilnego. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się w szczególności naruszanie przez Nauczyciela postanowień Regulaminu. 

§ 14
Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin obowiązuje bezterminowo. 

 • Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e-mail i ewentualnie również poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji w Serwisie po zalogowaniu się Nauczyciela, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

 • Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzanych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy zawartej z Operatorem, za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres wskazany na wstępie Regulaminu.

 • Regulamin podlega prawu polskiemu. 

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.